Adatkezelési Tájékoztató

Verziók: 2018.12.17.
 • ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 • A Lumax Pro Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,  
  melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési  
  alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így  
  különösen az alábbiakkal:
 •  
 1. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
  (Infotv.);
 2. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 3. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 4. 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 5. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  
  korlátairól (Grt.).

Adatvédelmi szabályzat 
1.  Általános tudnivalók. 
A Lumax Pro Kereskedelmi Kft – A továbbiakban Lumax Pro Kft – tiszteletben tartja az  
internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait.  
Jelen nyilatkozat tartalmazza, hogy a Lumax Pro Kft milyen vásárlói információkat tart nyilván,  
és azokat miként használja fel, az érintett hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és  
miként kérheti azok törlését a Lumax Pro Kft nyilvántartásából. 
Az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően  
történik. 


2.  Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása. 
A Lumax Pro Kft csak olyan adatokat rögzít, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát a  
rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve  
adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal  
elfogadja az alábbi feltételeket is. 
A honlap felkeresése során a Lumax Pro Kft szervere bizonyos adatokat automatikusan,  
rendszeradminisztrációs, statisztika vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok lehetnek a  
látogató internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP címe, a szoftverböngésző  
verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa a weboldal, ahonnan a Lumax Pro Kft  
honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapunkon meglátogatott, azok a keresőszavak,  
amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet  
következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem  
kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Lumax Pro  
Kft az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelmét  
biztosító, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi  
CXII. törvény – a továbbiakban infotv – rendelkezéseinek megfelelően történik. 
Csak abban az esetben továbbítjuk harmadik személynek, ha hozzájárul, hozzájárulása nélkül,  
pedig akkor, ha azt törvényi felhatalmazás alapján hatóság vagy bíróság elrendeli.  
Jelen nyilatkozaton való bármely változást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor  
információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tároljuk, és miképp történik az adatfelvétel,  
adatfeldolgozás és adatfelhasználás.


3.  Személyes adatok kezelésének területei: 
Ha a honlapunkon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, felkérjük bizonyos személyes adatok  
közlésére önmagáról vagy cégéről. Ezek az adatok a következők lehetnek. 
- A keresztneve és vezetékneve vagy cégneve 
- Az ön címe vagy cégének székhelycíme 
- Születési ideje 
- cég adóazonosítója 
- cég cégjegyzék száma 
- telefonszám 
- e-mail címe 
- IP címe 


4.  Ki férhet hozzá a személyes adataihoz. 
- a cégünknek szerveres, webes vagy IT-szolgáltatásokat nyújtó személyek számára 
- a cégünknek számviteli szolgáltatást nyújtó személyek számára 
- a cégünknek jogi szolgáltatást nyújtó személyek számára 


5.  Biztonság 
A Lumax Pro Kft az ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan kezeli, valamint mindent  
megtesz azok elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának  
megakadályozása érdekében. A Lumax Pro Kft azon szerződéses partnerei, akik a Lumax Pro  
Kft részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül (pl futárszolgálat) - az ön hozzájárulása, vagy  
jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és  
a szerződéses szolgáltatásokon kívül egyéb célokra nem használhatják fel azokat. 


6.  „Cookie”-k 
A honlap használatának megkönnyítése céljából a Lumax Pro Kft anonim látogatás azonosítót,  
un. „cookie”-kat használ. A „cookie”-k a kisméretű adatokat, melyek ideiglenesen a  
böngészőprogramról az ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és  
amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt „cookie”-k a látogató  
személyes adatainak felesmérésre nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan  
elfogadja az anonim látogatóazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban  
kiküszöbölheti a látogatóazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt „cookie”-kat bármikor  
eltávolíthatja számítógépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet file-okat. Amennyiben  
a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne tudni, tájékozódjon böngészőprogramja súgó  
menüpontjában. 
A böngészőkről és a süti fájlok beállítási lehetőségeiről következő oldalakon találhat hasznos  
információkat.: 
CHROME 
FIREFOX 
INTERNET EXPLORER 
SAFARI 


7.  Személyes adatok módosítása és törlése 
A rögzített adatokat a Lumax Pro Kft törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy  
más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. A Lumax Pro Kft gondoskodik  
arról, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
Természetesen ön is bármikor kérheti személyes adatai törlését a nyilvántartásból, arra is  
jogosult, hogy bármikor visszavonja személyes adatai további kezelésére vonatkozó  
hozzájárulását. Amennyiben adatai törlését kéri, vagy ha személyes adataival kapcsolatban  
bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levélben vagy e-mailben az alábbi címeken.  
Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok önnel  
kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni  
kéréseinek. 


Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy cégünk milyen adatokat és milyen módon kezel  
önnel kapcsolatban, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük,  
hogy szintén az alábbi címen keressen fel bennünket. 


Lumax Pro Kft.  
Adminisztrátori iroda 
1037 Budapest, Bécsi út 267 
Tel: +36 1 9201903 
E-mail: office@lumaxpro.hu 

Az érintettek jogai, és jogorvoslati lehetőségei az infotv. alapján: 
Az érintett kérelmezheti a Lumax Pro Kft-nél, mint adatkezelőnél (továbbiakban adatkezelő): 

 1. Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.


Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy  
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az  
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az  
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak  
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és cimzettjéről. 
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25  
munkanapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a  
tájékoztatást. 
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagathatja  
meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a  
felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján kerül sor. A felvilágosítás  
megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: hatóság, vagy  
NAIH) fordulás lehetőségéről. 
A személyes adatokat törölni kell, ha: 

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - , feltéve, hogy a törlést  
  törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott  
  határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy Hatóság elrendelte.

A törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a  
rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos  
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az  
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 


Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a  
kérelem kézhezvételét követő 30 munkanapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy  
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás  
iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,  
továbbá a Hatóságokhoz fordulás lehetőségét. 


Az érintettek a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső  
biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy  
üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági  
vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint  
a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és  
munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden  
esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme  
érdekében. 


Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: 

 1. A személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi  
  kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos  
  érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
  közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de  
legfeljebb 15 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,  
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának, megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja,  
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik  
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek  
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt  
elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon  
belül bírósághoz fordulhat. a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az 
érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy a tartózkodási helyes szerinti törvényszék  
előtt is megindítható. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125, Bp, Szilágyi Erzsébet Fasor 
22/C., http://www.naih.hu/ , ugyfélszolgálat@naih.hu ) bejelentéssel bárki vizsgálatot  
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű  
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűző jogok gyakorlásával  
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 


8.  Hírlevél 
Ha hírlevelünkre feliratkozott, e-mail címét saját reklámjaink céljára fogjuk felhasználni,  
mindaddig, amíg hírlevelünkről le nem iratkozik. Hozzájárulását külön (Hírlevél/Feliratkozás),  
illetve a regisztráció során is megadhatja. Leiratkozni bármikor lehet, a Hírlevél/Leiratkozás  
funkción keresztül, vagy ha e-mailben jelzi felénk. 

 

9. Adattovábbítási nyilatkozat

A Simple Pay felületén történő online bankkártyás fizetés választásával elfogadja, hogy a Lumax Pro Kft. (1028 Budapest, Járóka utca 45.), mint adatkezelő által a https://www.lumaxpro.hu/ honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, számlázási cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff


Az adatkezelési felelős: 
Lumax Pro Kft. 
Adminisztrátori iroda 
Tel: +36 1 9201903 
E-mail: office@lumaxpro.hu 
Székhely: Budapest, 1028, Járóka utca. 
Cégjegyzék szám: 01-09-732975 
Adószám:13393672-2-41. 

Az oldal által használt cookie-k

Név Cél Kategória Lejárat
PHPSESSID A PHPSESSID egy munkamenet cookie, mellyel a kiszolgáló megtartja a felhasználói munkamenet névtelenségét. Szükséges cookie A felhasználói munkamenet végén.
PRIVACY-LEVEL A felhasználó által kiválasztott adatvédelmi szint. Szükséges cookie 1 év.
CART-ID A felhasználó kosarának az azonosító kódja. Funkcionális cookie 1 év.

Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít cégünknek többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a webes áruházunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy a látogatók milyen oldalról érkeznek a webhelyünkre és, és mely oldalainkat tekintik meg.
__utma A felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a javascript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincs létező __utma cookie. Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat küldünk a Google Analyticsnek. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 2 év.
__utmb Új munkamenetek / látogatások észlelésére szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a javascript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincs létező __utmb cookie. Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat küldünk a Google Analyticsnek. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 30 perc.
__utmc Az _utmb cookie-val együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg. Teljesítmény cookie A böngésző bezárásakor.
__utmt Used to throttle request rate. Teljesítmény cookie 10 perc.
__utmv Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 2 év.
__utmz Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 6 hónap.

Google Tag Manager

_ga Used to distinguish users. Teljesítmény cookie 2 év.
_gid Used to distinguish users. Teljesítmény cookie 24 óra.
_gat Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_{property-id}. Teljesítmény cookie 2 év.
AMP_TOKEN Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service. Teljesítmény cookie Változó: 30 másodperctől akár 1 évig.
_gac_{property-id} Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics and AdWords accounts, AdWords website conversion tags will read this cookie unless you opt-out. További információk a Google webhelyén. Teljesítmény cookie 90 nap.

Google Maps

SNID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 6 hónap.
SID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SS A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SAPISID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
APISID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SSID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
HSID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
NID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 6 hónap.
PREF A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 1 év.

Facebook

Adatvédelmi Beállítások

Jelentkezz hírlevelünkre és értesülj kedvezményeinkről!